Obywatel Ukrainy i dziecko, którego pobyt jest uznany za legalny na podstawie  art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  ( Dz. U.poz. 583 ) i który został wpisany do rejestru PESEL  składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku wniosek o przyznanie posiłku w szkole. OPS prowadzi na podstawie zgłoszenia ewidencję i tworzy listę dzieci objętych posiłkiem, a następnie przesyła do szkoły.