Wypis dziecka z SP nr 2 w Kórniku

1. Rodzic wypisując dziecko z naszej Szkoły składa w sekretariacie pisemną informację, w której wskazuje nazwę i adres szkoły, do której dziecko zostanie przeniesione oraz datę realizacji obowiązku szkolnego w nowej szkole.

2. Szkoła wysyła do wskazanej przez rodzica nowej szkoły zawiadomienie o przekazaniu ucznia.

3. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia ucznia Szkoła przekazuje do nowej szkoły odpis dokumentacji przebiegu nauczania.