ważny od 1.09.2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH SZAFEK UCZNIOWSKICH

I. Postanowienia ogólne

1.Szafki są własnością Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku.
2. Uczeń posiada prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole.
3. Jedna szafka jest przeznaczona dla jednego ucznia przez cały okres nauki w szkole.

4. Szkoła prowadzi ewidencję korzystania z szafek.

5. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania książek, przyborów, obuwia, ubrań.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy w szafkach.

7. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.

8. Pracownicy szkoły zwracają uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania szafek.

9. Szafki mogą być kontrolowane na zasadach określonych niżej.

10. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Obowiązki użytkowników szafek

1.Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość oraz przechowywanie rzeczy zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa.

2.Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.

3.Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach substancji chemicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, łatwopalnych i niebezpiecznych.

4.Zabrania się przechowywania w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.

5.Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania nalepek, plakatów, zdjęć.

6.Uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom.

7. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki, użytkownik zgłasza natychmiast po zauważeniu w sekretariacie szkoły.

8. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej oraz otrzymuje minus 10 punktów za celowe niszczenie mienia szkoły zgodnie ze Statutem.

9. W przypadku zniszczenia zamka lub zniszczenia/zgubienia klucza uczeń ponosi koszt zakupu nowego zamka (25.83 zł) lub klucza (6,15 zł).Zakupów dokonuje sekretariat szkoły po uprzednim wpłaceniu danej kwoty.

10. Przed zakończeniem roku szkolnego uczeń opróżnia szafkę i oddaje klucz wychowawcy. Wychowawca deponuje klucze w sekretariacie szkoły, a po rozpoczęciu nowego roku szkolnego wręcza je uczniom.

11. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów.

III. Kontrole i zasady ich przeprowadzania

1.W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadza się kontrole okresowe.

2.Kontrole okresowe przeprowadza komisja powoływana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, konserwator, pedagog lub wskazany przez dyrektora nauczyciel.

3.Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach podejrzenia przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem, a także na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych, na żądanie rodziców ucznia, w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego. Kontrole przeprowadza w/w komisja.

4.Wszystkie szafki zostają otwarte komisyjnie po 30 czerwca każdego roku, a ich zawartość utylizowana.