Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium w roku szkolnym 2021/22 wynosi co najmniej 5,3.

ważny od 1.09.2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium naukowego i sportowego w SP nr 2 w Kórniku

im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej

Na podstawie art. 90 g. Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się co następuje:

§ 1.

Założenia ogólne

1.Stypendium jest przyznawane uczniom drugiego etapu nauczania (klas IV - VIII).

2. Podstawą przyznania stypendium są uzyskane przez uczniów wyniki w nauce (stypendium naukowe) oraz osiągnięcia sportowe (stypendium sportowe).

3.Stypendia są przyznawane jeden raz w roku szkolnym, po wystawieniu ocen rocznych.

4.Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 2.

Warunki przyznawania stypendium

1. Stypendium naukowe przyznawane jest uczniowi, który:

a) uzyskał średnią arytmetyczną ocen, o której decyduje na początku każdego roku Rada Pedagogiczna,

b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2. Stypendium sportowe może być przyznane uczniowi, który:

a) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,

b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 3.

Komisja Stypendialna

1. Na początku każdego roku szkolnego Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną na okres tego roku szkolnego.

2. Rada Pedagogiczna na początku roku szkolnego ustala wysokość średniej ocen uprawniającą do otrzymania stypendium naukowego za dany rok szkolny, a Dyrektor podaje ją do wiadomości do dnia 30 września.

§ 4.

Tryb przyznawania stypendium

1. Po wystawieniu ocen rocznych i obliczeniu średnich arytmetycznych tych ocen, wychowawcy klas składają do Dyrektora Szkoły pisemne wnioski o przyznanie stypendiów naukowych i sportowych uczniom spełniającym wymagane warunki.

2.Wnioski, o których mowa w ust. 1, składane są w formie pisemnej w sekretariacie szkoły na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 (stypendium naukowe) lub nr 2 (stypendium sportowe) do niniejszego regulaminu.

3. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

4. Co najmniej na 1 dzień przed klasyfikacyjnym za dany rok szkolny posiedzeniem Rady Pedagogicznej, Komisja Stypendialna zapoznaje się ze złożonymi wnioskami, opiniuje je oraz przedkłada Dyrektorowi.

5. Stypendia przyznaje Dyrektor Szkoły, który określa ich wysokość w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący w budżecie Szkoły.

6. Przyznane stypendia zostają wypłacone przed zakończeniem roku szkolnego.