Regulamin świetlicy

ważny od 23.09.2013 r.

1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Do świetlicy mogą uczęszczać również dzieci nie uczestniczące w lekcjach religii lub oczekujące na zajęcia dodatkowe w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców (opiekunów) konkretnych godzin i dni.

2. Rekrutacja do świetlicy odbywa się na podstawie dostarczonej przez rodziców ,,Karty zapisu dziecka do świetlicy”. Zgłoszenia należy składać do dnia 10 września każdego roku szkolnego lub bezpośrednio podczas zapisu dziecka do szkoły. Nieuzupełniona karta wyklucza przyjęcie dziecka do świetlicy. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do aktualizacji danych. 

3. O wszelkich zmianach dotyczących odbioru dziecka ze świetlicy (odbiór przez osobę niewskazaną w karcie, samodzielne wyjście itp.) rodzic powiadamia wychowawcę świetlicy na piśmie – z aktualną datą i podpisem. Bez upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

4. Dziecko może podlegać opiece w świetlicy w godz. 6:30 – 17:00. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie przyjścia do świetlicy oraz wyjścia ze świetlicy. Rodzice (opiekunowie) odbierając dzieci ze świetlicy zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.

5. Rodzice dzieci, które przebywają w świetlicy szkolnej i na zajęciach lekcyjnych w godz. 6:30 – 17:00 wykupują swoim dzieciom obiady w stołówce szkolnej. Dziecko zapisane do świetlicy posiada obuwie na zmianę.

6. Przed wejściem do świetlicy dzieci pozostawiają w szatni kurtki i zmieniają obuwie.

7. Za zgubione przez dzieci rzeczy osobiste świetlica nie ponosi odpowiedzialności

8. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać wychowawcy świetlicy lub dyrektorowi szkoły.

9. Za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia świetlicy odpowiadają rodzice (opiekunowie).

10. Dziecko zapisane do świetlicy:

- współdziała z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności świetlicy,

- wykonuje polecenia wychowawcy,

- pomaga słabszym kolegom w nauce,

- dba o porządek, ład i estetykę świetlicy,

- sprząta swoje miejsce pracy.

- szanuje sprzęt świetlicy oraz gry świetlicowe,

- zgłasza wychowawcy wyjście poza świetlicę,

- na terenie świetlicy zachowuje się cicho, by nie przeszkadzać kolegom w pracy,

- drugie śniadanie spożywa przy stoliku - zgodnie z ogólnie przyjętymi    zasadami kultury

  spożywania posiłków, nie spożywa posiłków i nie pije napojów w czasie gry,

- nie używa komórki bez pozwolenia nauczyciela. 

11.Zachowanie uczniów podczas pobytu w świetlicy podlega ocenianiu zgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania SP nr 2 w Kórniku.