ważny od 25.02.2019 r.

ze zmianami od 1.09.2019 r.

Regulamin zachowania uczniów podczas przerw

1.W celu zapewnienia uczniom całkowitej opieki ustala się następujące zasady zachowania

podczas przerw:

1) przed zajęciami 745 – 800 uczniowie mogą przebywać:

a) w budynku szkoły - w holu dolnym, górnym oraz na piętrze w obrębie sal 4 – 7, nie wolno przebywać w obrębie sal 8 i 11,
b) w szatniach sali gimnastycznej przebierając się na zajęcia.

2) Podczas długich przerw 11.30 – 11.45 oraz12.30 – 12.45 wszyscy uczniowie obowiązkowo wychodzą na boisko szkolne (wyjątek stanowią osoby w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie),
3) przed zajęciami w-fuczniowie wchodzą do szatni przed końcem przerwy i przebierają się,

4) Podczas krótkich przerw uczniowie mogą przebywać:
a) w budynku szkoły - w holu dolnym i górnym, nie wolno przebywać w obrębie sal 8 i 11,
b) na boisku.

2.W razie niepogody wszyscy przebywają w budynku szkoły w holu dolnym i górnym - nie

wolno przebywać na korytarzu w obrębie sal 1 – 3 i 4 – 7 oraz na schodach.

3. Po przerwie z chwilą usłyszenia dzwonka wszyscy uczniowie udają się spokojnie do wyznaczonych sal lekcyjnych.

4. Podczas zajęć i przerw uczniom zabrania się wychodzenia poza teren szkoły (wyjątek - pisemne

zwolnienie rodzica przekazane wychowawcy) oraz korzystania z mobilnych urządzeń

elektronicznych (wyjątek – zgoda nauczyciela).

5. W budynku szkoły – w salach i na korytarzach – zabrania się biegania.

6. Na boisku szkolnym zabrania się jazdy rowerem, na deskorolce, hulajnodze itp. Podczas przerw

ogólnych zabrania się gry w piłkę. Na placu zabaw nie wolno grać w piłkę nożną.
7. Uczniowie przebywający podczas przerw pozostają:
- w świetlicy - pod opieką wychowawcy świetlicy,
- w stołówce w trakcie obiadu lub śniadania - pod opieką nauczyciela,

- w bibliotece - pod opieką bibliotekarza,
- w szatni sali gimnastycznej - pod opieką nauczyciela wf,
- na boisku, placu zabaw, w budynku szkoły - pod opieką dyżurujących nauczycieli.

8. Wszelkie naruszenia zasad kulturalnego zachowania (bójki, wyzwiska, popychanie i inne)

uczniowie zgłaszają nauczycielowi, pod którego opieką przebywają.

9. Uczniowieklas 0 - III odbywają przerwy zgodnie ze wskazaniem i pod opieką

wychowawcy lub nauczyciela uczącego.

10. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć. W przypadku wcześniejszego

przyjścia, oczekiwania na zajęcia dodatkowe lub autobus po lekcjach, uczeń zgłasza się

do świetlicy – nie przebywa sam na boisku, placu zabaw, holu szkoły

11. Uczniowie przychodzący do szkoły (boisko, hole) na długi czas przed swoimi lekcjami i

nie zgłaszający się do świetlicy nie są objęci opieką nauczycieli.

12. Po lekcji uczniowie pozostawiają plecaki przed salami, w których będą mieli następne

zajęcia. Plecaki należy ustawić wzdłuż ścian, tak aby możliwe było przejście przez hol.

Plecaków nie można zostawiać w łączniku i dolnym holu szkoły.

13. Ławki na boisku można przestawić tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela dyżurującego.