ważny 1.09.2019 r.

Zapis dziecka do SP nr 2 w Kórniku

1. Szkoła zgodnie z aktem założycielskim z dnia 29.09.1993 roku, obejmuje swym obwodem wsie: Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Prusinowo, oraz ulice: Biernacka, Błażejewska, Cmentarna, Jeziorna, Kasztelana Jarosta, Krauthofera, Kanałowa, Kościelna, Konarska, Lipowa, Rynek, Piaskowa,Śremska, Armii Krajowej, Szeroka, Topolowa, Zwierzyniecka, Świerkowa, Plac Jesionowy, Mikołajczyka, Droga Kalejska, Droździka, Wójkiewicza, Witosa.

2. Każdego roku zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Kórnik szkoła w miarę posiadanych miejsc może prowadzić zapisy elektroniczne dzieci do oddziału przedszkolnego.

3. Zapisu dziecka do klas I –VIII dokonuje się na podstawie aktu urodzenia dziecka i dokumentu potwierdzającego nr PESEL (np. książeczka zdrowia dziecka) oraz Karty zgłoszenia dziecka do SP nr 2 w Kórniku -  pobierz kartę. W przypadku zapisu do klas II –VIII wymagane jest przedłożenie świadectwa promocji z poprzedniego roku szkolnego.

4. Dla dzieci przyszłych oddziałów przedszkolnych oraz dla dzieci, które dnia 1 września rozpoczną obowiązek szkolny – klasy I, w czerwcu organizowane są spotkania z dyrekcją i opiekunem klasy. Termin spotkania jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. Opiekun oddziału przekazuje informacje dotyczące wyprawki szkolnej, obowiązujących podręczników, przekazane są również rady dla rodziców przyszłych uczniów.

5. Dziecko może być zapisane do szkoły w każdym czasie: z powodu zmiany miejsca zamieszkania i tym samym zmiany obwodu szkoły, z innego obwodu na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora. Przy zapisie obowiązują procedury:

a) Rodzic zapisując dziecko do naszej Szkoły składa w sekretariacie pisemną informację, w której wskazuje nazwę i adres szkoły, do której dziecko uczęszczało oraz datę realizacji obowiązku szkolnego w tej szkole. O swej decyzji powiadamia szkołę, z której dziecko wypisuje.

b) Szkoła otrzymuje od wskazanej przez rodzica poprzedniej placówki zawiadomienie o przekazaniu ucznia.

c) Szkoła wysyła do poprzedniej placówki potwierdzenie przyjęcia ucznia do naszej Szkoły.

d) Po otrzymaniu powyższego potwierdzenia szkoła macierzysta przesyła do obecnej szkoły dziecka dokumentację ucznia (odpis arkusza ocen oraz kartę zdrowia dziecka.

7. Rodzice dzieci, które od początku spełniania obowiązku szkolnego zapisane będą do innej szkoły, zobowiązani są zawiadomić tutejszą szkołę o tym fakcie.