REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
                                                                                                                                              ważny od 1.09.2020
                                                                                                                                                                      zmiany od 1.09.2021 r.


1. Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej są:

a)uczniowie szkoły;

b)nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w SP nr 2;

W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na kupno obiadów przez osoby inne. Obiady te sprzedawane są na wynos.

2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę:
a) dla uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej stanowiących koszty produktów zużytych do jego przygotowania - 5 zł za jeden posiłek;

b) dla pozostałych uprawnionych korzystających z posiłków w stołówce, uwzględniających koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce – 8 zł

c) w sytuacji wzrostu kosztu produktów oraz innych mających wpływ na cenę posiłku, w porozumieniu z organem prowadzącym, wysokość opłat za posiłek może zostać podwyższona;

d) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłat także w trakcie roku szkolnego, po poinformowaniu korzystających ze stołówki szkolnej, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem;

3. Zasady zamawiania i odpłatności za obiady:

a) Rodzic składa Deklarację korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w sekretariacie szkoły,

b) Odpłatność za zadeklarowane obiady na dany miesiąc należy uregulować przelewem na rachunek bankowy 62 9076 0008 2001 1587 0002 do dnia wskazanego w ogłoszeniu dyrektora. Za datę wpływu uważa się datę zaksięgowania na koncie.

c) Miesięczna odpłatność za obiady i termin dokonywania wpłat podawane są do wiadomości co miesiąc na stronie internetowej i komunikatorze w holu szkoły.
W przypadku korzystania w wybrany jednorazowo dzień miesiąca należność trzeba uregulować gotówką w dniu zgłoszenia do godz. 9:00.

d) Jeśli do wskazanego terminu należność za obiady nie będzie uregulowana, od następnego dnia dziecko zostaje skreślone z listy osób korzystających z posiłków. Na powstałą zaległość wystosowane zostanie wezwanie do zapłaty wraz z odsetkami. W przypadku dalszej zwłoki sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

e) Dowodem potwierdzającym wpłatę jest dowód kasowy lub potwierdzenie przelewu.

f) Odpisy należy zgłaszać mailowo (stolowka@sp2kornik.pl) lub telefonicznie, najpóźniej w danym dniu do godz. 9.00. Nie zgłoszone nieobecności nie będą uwzględniane w odpisach. Odpisy podlegają rozliczeniu w następnym miesiącu.

h) W czerwcu i grudniu za zgłoszone i niewykorzystane obiady realizowany będzie zwrot środków do końca danego miesiąca.

i) W przypadku wpłaty w niższej wysokości niż wynika z dni żywieniowych, obiady będą wydawane do dnia, w którym wartość wpłaty pokrywa należność za obiady. W przypadku nadpłaty zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uregulowana należność lub odliczona w następnym miesiącu.

4. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwają w wyznaczonych godzinach wychowawcy świetlicy, wychowawcy klas 0-III lub dyżurujący nauczyciele.
5. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 11:45 - 14:40, zmianowo według odrębnego planu.

6. Na stronie internetowej szkoły, w stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszany jest aktualny jadłospis na 10 dni żywieniowych, na którym wyszczególnione są alergeny żywieniowe występujące w posiłkach.

8. Zasady zachowania w stołówce szkolnej:
a) przed wejściem do stołówki należy umyć lub zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę;

b) w stołówce mają prawo przebywać wyłącznie osoby uprawnione, posiadające talon na posiłek w danym dniu, nauczyciele, obsługa szkoły;

c) podczas oczekiwania na wydanie posiłku oraz podczas jego spożywania obowiązują zasady kulturalnego zachowania;
d) uczniowie z jednej klasy spożywają posiłki przy tych samych stolikach, posługują się nożem i widelcem, mają zdjęte maseczki;

e) naczynia po spożyciu posiłku należy odłożyć w wyznaczone miejsce;

f) za celowe szkody spowodowane w stołówce szkolnej odpowiada uczeń

g) zachowanie uczniów w stołówce, podobnie jak w całej szkole, podlega ocenie zgodnie ze Statutem Szkoły;

9. Po zjedzeniu posiłku przez grupę uczniów blaty stołów są czyszczone i dezynfekowane.

10. Cała stołówka szkolna podlega szczegółowej dezynfekcji po każdym dniu (wszystkie powierzchnie, które mogą być dotykane przez ucznia).