ze zmianami od 1.09.2018 r.

Zasady zamawiania i odpłatności za obiady szkolne

1.Szkoła wydaje obiady gotowane w stołówce szkolnej.

2.Rodzic deklaruje osobiście w sekretariacie szkoły chęć korzystania z posiłku przez dziecko na dowolnie wybrany czas (miesiąc, rok szkolny, wybrane dni w miesiącu itp.) wypełniając Deklarację korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku

3.Płatność za zadeklarowane obiady na dany miesiąc należy uregulować gotówką ( w sekretariacie szkoły) lub przelewem na rachunek bankowy: 62 9076 0008 2001 0012 1587 0002 do dnia wskazanego w ogłoszeniu dyrektora szkoły (płatne z góry). Za datę wpływu uważa się datę księgowania na koncie. Miesięczna odpłatność za obiady i termin dokonywania wpłat, podawane są do wiadomości co miesiąc na stronie internetowej i na komunikatorze w holu szkoły. W przypadku korzystania z żywienia w wybrany jednorazowo dzień miesiąca należność należy uregulować gotówką w dniu zgłoszenia.

4.Odpisy należy zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie najpóźniej w danym dniu do godz. 9:00. Nie zgłoszone nieobecności nie będą uwzględnione. Odpisy podlegają rozliczeniu w następnym miesiącu.

5.W czerwcu i grudniu za zgłoszone i niewykorzystane obiady realizowany będzie zwrot środków do końca danego miesiąca. 

6.W przypadku wpłaty w niższej wysokości niż wynika z dni żywieniowych, obiady będą wydawane do dnia, w którym wartość wpłaty pokrywa należność za obiady. W przypadku nadpłaty zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy z którego została uregulowana należność lub odliczona w następnym miesiącu.

7.Jeśli do wskazanego terminu należnośc za obiady nie będzie uregulowana, od następnego dnia dziecko zostaje skreślone z listy osób korzystających z posiłku. Na powstałą zaległość wystosowane zostanie wezwanie do zapłaty wraz z odsetkami. W przypadku dalszej zwłoki sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Dowodem potwierdzającym wpłatę jest dowód kasowy lub potwierdzenie przelewu.