Dodatkowa nauka drugiego języka obcego w SP nr 2 w Kórniku

1.Nauka drugiego języka obcego jest dobrowolna i jest przedmiotem dodatkowym

2.Podczas zapisu dziecka do szkoły lub do oddziału przedszkolnego, rodzice składają deklarację wyboru nauczania drugiego j. obcego (j. niemiecki, j. francuski) lub rezygnują z tej propozycji. Kryterium doboru uczniów do zespołu klasowego jest deklaracja złożona przez rodziców.

3.Deklaracje składa się do 15 kwietnia lub zgodnie z wyznaczonym terminem zapisu uczniów do szkoły.

4.Na podstawie deklaracji dyrektor uwzględnia w projekcie organizacyjnym liczbę grup i godzin zajęć nauki j. obcego. Liczba godzin jest zatwierdzana przez organ prowadzący.

5.Obecności dziecka są traktowane tak samo jak obecność na przedmiotach obowiązkowych.

6.Rodzice mają prawo rezygnacji z dodatkowego j. obcego po przedstawieniu umotywowanego, pisemnego wniosku. Po rezygnacji dziecko ma prawo podjąć naukę drugiego j. obcego dopiero w kl. VII.

7.Nauka drugiego j. obcego rozpoczyna się od klasy II.

8.Nauka dodatkowego języka obcego jest oceniana na bieżąco, semestralnie i rocznie.

9.Ocena wpisana jest na świadectwie szkolnym jako przedmiot dodatkowy.

10.Ocenę z j. obcego  wlicza się do średniej ocen.

11.Zachowanie uczniów na zajęciach dodatkowego j. obcego podlega ocenie zachowania.