Regulamin korzystania z placu zabaw                                                                                      ważny od 1.09.2019 r.

Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi uczniów SP nr 2 w Kórniku.

1. Teren placu zabaw zabezpieczony jest furtką i zamykany na kłódkę.
2. Na placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele i wyznaczony personel szkoły. 
3. Na teren placu zabaw uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela.
4. Z placu zabaw można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Uczniowie mogą bawić siękorzystając z przyrządów, sprzętu sportowego i zabawek.

5. Z bocianiego gniazda, urządzenia wielofunkcyjnego i bujaków mogą korzystać tylko uczniowie z klas

0 – IV, a z pozostałych urządzeń –wszyscy.
5. Plac zabaw jest monitorowany.

Na placu zabaw należy:
1. wykorzystywać urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem – stosując się do zaleceń nauczyciela.
2. szanować przyrządy, urządzenia, sprzęt sportowy i zabawki,
3. zachować czystość – śmieci wrzucać do kosza,
4. wszelkie uszkodzenia urządzeń i zabawek zgłaszać natychmiast nauczycielowi,

5. każdy wypadek zgłosić nauczycielowi,

Zabrania się:

1. korzystania z uszkodzonego sprzętu.
2. korzystania z urządzeń placu zabaw w sposób niezgodny z przeznaczeniem i funkcją,

3. huśtania się na stojąco,

4. skręcania huśtawek łańcuchowych,
5. zjeżdżania głową w dół, 
6. skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochyłej,

7. korzystania z bocianiego gniazda przez więcej niż trzy osoby, zeskakiwania z niego oraz huśtania przez innych uczniów.
8. wchodzenia na elementy konstrukcyjne obiektów (huśtawek, drabinek itp.)
9. gry w piłkę nożną itp.
10. rzucania papierów, wszelkich opakowań i odpadów, 
11. przerzucania piłki przez ogrodzenie. 

telefony alarmowe: 
policja: 997
straż pożarna: 998
pogotowie ratunkowe: 999
ogólny telefon alarmowy: 112 (kom.)

Ogród zabaw założono latem 2009 r. Całkowita wymiana sprzętu odbyła się w maju 2015 r. Nowy plac (działka od ul. Szerokiej) założono w 2017 r.

Ogród zabaw założono latem 2009 r. Całkowita wymiana sprzętu odbyła się w maju 2015 r. Nowy plac (działka od ul. Szerokiej) założono w 2017 r.