Procedura ,,Badania psychologiczno-pedagogiczne"


1. Nauczyciel ma prawo sugerować rodzicom lub opiekunom potrzebę wykonania badań psychologicznych, pedagogicznych lub psychologiczno-pedagogicznych. Nauczyciel przekazuje informację na piśmie i po podpisaniu przez rodzica przechowuje ją w teczce wychowawcy klasy. 

2. Tylko rodzic może zapisać dziecko na badania.

3. Przed badaniem psychologiczno-pedagogicznym rodzic ma prawo do uzyskania opinii o własnym dziecku po złożeniu pisemnego wniosku skierowanego do dyrektora szkoły. Wniosek musi być złożony w sekretariacie szkoły celem odnotowania daty wpływu.

4. Wychowawca klasy, nauczyciel lub pedagog w ustawowym terminie pisze opinię o uczniu. 

5. Rodzic odbiera opinię o uczniu w sekretariacie szkoły.

6. Decyzję o przekazaniu szkole opinii wydanej przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną podejmuje rodzic.

7. Rodzic składa opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sekretariacie szkoły – celem odnotowania daty wpływu.

8. Nauczyciele uczący ucznia, którego opinię dostarczono, uwzględniają zalecenia poradni.

9. Pedagog szkoły w dzienniku lekcyjnym odnotowuje fakt wpływu opinii.