Koncepcja pracy szkoły na lata 2011 - 2016.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła naszych marzeń to taka, w któ­rej ucznio­wie:

 przebywają z radością, czują się w niej bez­piecz­nie, są oto­czeni ser­deczną opieką i życzliwością, zawsze mogą liczyć na zro­zu­mie­nie i pomoc ze strony nauczycieli i pracowników szkoły, aktyw­nie uczest­ni­czą w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych oraz pozalekcyjnych, darzą zaufa­niem i sza­cun­kiem nauczycieli, pra­cow­ni­ków oraz rodzi­ców, zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na ich kreatywne działanie, uczą się roz­róż­niać to co dobre i złe oraz dokonują właściwych wyborów, prze­strze­gają zasad kul­tu­ral­nego zachowania respektując uniwersalne wartości, z potrzeby serca działają na rzecz spo­łecz­no­ści szkol­nej i środowiska lokalnego. 

Rodzice uczniów naszej szkoły troszczą się o swoje dzieci, poma­gają im w nauce, współ­pra­cują z nauczycielami, są partnerami szkoły.

 
MISJA SZKOŁY 


Dzisiaj należy wiedzieć,

co trzeba poznawać jutro,

by radzić sobie pojutrze.


Jesteśmy szkołą, która:

  • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów,
  • wspomaga rodzinę w procesie wychowania,
  • gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, stosującą technologie informacyjne i nowoczesne metody nauczania,
  • współpracuje z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa,
  • dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów i ich rodziców,
  • jest przyjazna i dąży do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,
  • przygotowuje uczniów do dokonywania właściwych wyborów życiowych,
  • promuje rozwój samodyscypliny, wewnętrznej motywacji prowadzącej do samodoskonalenia.

I. Długofalowe cele główne szkoły:

Do celów i zadań Szkoły należy:

1) zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego oraz społecznego,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tworzenie środowiska sprzyjającego odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień i pasji dziecka, kształtowanie umiejętności uczenia się, rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowywanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie oraz indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

4) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego psychicznego i duchowego,

5) rozwijanie u dziecka umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

6) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, regionalnej i narodowej,

7) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans.


II. Priorytety rozwojowe na okres realizacji koncepcji.

I. BUDOWANIE SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Standard: Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości zapewnia zadowolenie uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi

Lp.

wskaźnik

zadanie

1.

Poziom osiągnięć uczniów utrzymuje się lub ma tendencję wzrostową

1.Badanie osiągnięć ucznia - analiza wyników sprawdzianu

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych - opracowanie i wdrożenie systemu pomocy

3.Uczenie uczenia się uczniów

4. Praca z uczniem zdolnym

5. Świetlica szkolna rozwija zainteresowania uczniów i aktywizuje do zdobywania wiedzy

2.

Systemy oceniania pozwalają na obiektywną ocenę ucznia

1. Systematyczna analiza i ewaluacja systemów oceniania

2. Porównanie wyników sprawdzianu z wynikami uczniów w cyklu trzyletnim

3.

Podstawowe dokumenty, procedury i regulaminy zapewniają sprawne funkcjonowanie placówki, higienę pracy i nauki

1.Systematyczna analiza i ewaluacja najważniejszych dokumentów szkoły (statut)

2.Systematyczne opracowywanie procedur

3. Systematyczna analiza i ewaluacja regulaminów szkoły

4.

Szkoła zapewnia profesjonalną opiekę poza zajęciami lekcyjnymi

1. Dostosowanie godzin otwarcia świetlicy do potrzeb rodziców


II. PROMOCJA

Standard: Szkoła kształtuje swój pozytywny i kreatywny wizerunek w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami środowiska. Szkoła pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące lokalnej społeczności.

 

Lp

wskaźnik

zadanie

1.

Osiągnięcia szkoły są systematycznie upowszechniane w środowisku

Bieżąca aktualizacja strony internetowej szkoły

2.Współpraca z prasą lokalną

3.Systematyczna informacja w gablotach szkolnych

2.

Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia oczekiwania społeczności szkolnej

1.Opracowanie oferty szkoły zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i z uwzględnieniem opinii n-li

2. Systematyczne badanie opinii społeczności szkolnej

3.

Szkoła pozyskuje osoby chętne do współpracy

1. Działalność stowarzyszenia Życzliwi Dwójce

2.Pozyskiwanie sponsorów

3. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi edukację

4.Udział w projektach, programach zewnętrznych


III. NAUCZYCIELE I ICH ROZWÓJ ZAWODOWY

Standard:

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z potrzebami szkoły i nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele pracują z wykorzystaniem nowoczesnych  pomocy dydaktycznych, narzędzi badawczych, TI i aktywizujących metod nauczania. Sposób oceniania pracy oraz przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany.

Lp.

wskaźnik

zadanie

1.

Kwalifikacje kadry pedagogicznej zaspakajają potrzeby szkoły

Uwzględnianie w rocznym Planie doskonalenia nauczycieli aktualnych potrzeb kadrowych i zapewnienie dofinansowania

2.

Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego

Opracowanie rocznego planu doskonalenia zawodowego uwzględniającego potrzeby szkoły i nauczycieli

3.

Regulamin dodatków motywacyjnych uwzględnia wkład pracy i osiągnięcia nauczycieli

Systematyczna analiza i ewaluacja regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

4.

Nauczyciele wykorzystują w procesie kształcenia nowoczesne środki i metody nauczania

1.Doskonalenie przez wszystkich nauczycieli umiejętności obsługi komputera i tablicy interaktywnej.

2. Zakup nowych programów komputerowych i wykorzystanie ich w procesie kształcenia

5.

Nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy poprzez prezentację własnych umiejętności

Przekazywanie wiedzy i doświadczeń

6.

Nauczyciele współpracują z rodzicami

1. Pozyskanie do współpracy rodziców danej klasy

2. Bieżące informowanie rodziców o działalności szkoły

3. Pozyskanie do współpracy rodziców tworzących Radę Rodziców.

4. Włączenie w proces dydaktyczny rodziców o określonych kompetencjach


IV. WYCHOWANIE

Standard:

Szkoła realizuje program wychowawczy uwzględniający potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską. Postawy i zachowania uczniów wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój oraz odpowiadają uniwersalnym wartościom i uznanym powszechnie normom postępowania. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości.

Lp.

wskaźnik

zadanie

1.

Uczeń szkoły zna i respektuje uniwersalne wartości

Wyposażenie ucznia w odpowiedni system wartości

2.

Uczeń szkoły, w różnych miejscach i sytuacjach życiowych, zachowuje się zgodnie ze społecznie akceptowanymi normami zachowania

Zaznajomienie uczniów z zasadami kultury

3.

Program wychowawczy szkoły uwzględnia potrzeby wychowawcze szkoły

Modyfikowanie Programu wychowawczego szkoły


V. BAZA SZKOŁY

Standard: Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Baza szkoły spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

lp

wskaźnik

zadanie

1.

Pomieszczenia i wyposażenie dydaktyczne szkoły umożliwiają realizację zadań programowych

1.Remont istniejącej bazy dydaktycznej

2.Wyposażenie szkoły w niezbędne środki dydaktyczne

3. Wymiana środków dydaktycznych – brakowanie zużytych i zakup nowych

3.

Szkoła systematycznie modernizuje swoją bazę

1.Rozbudowa szkoły

2. Utworzenie pracowni języka obcego

3. Zapewnienie warunków do spożywania posiłków