Mam prawa i obowiązki i przestrzegam ich.

 • 1.Wyjaśnienie pojęć:
 • Prawa - zbiór przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności.
 • Obowiązki - czynności, które musisz wykonać, zachowanie którego musisz przestrzegać np. przestrzeganie regulaminu szkolnego.
 • Regulamin– zbiór zapisanych zasad postępowania lub prac organu państwowego, instytucji, zakładu…
 • Konstytucja -  najważniejszy akt prawny w państwie. Stanowi prawną podstawę działalności wszystkich organów w państwie.
 • Umowa – pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków.
 • Konwencja -
 • a) ogólnie przyjęte w jakimś środowisku normy postępowania, myślenia itp.
 • b) zespół cech charakterystycznych dla dzieł artystycznych przyjęty przez twórcę
 • c) umowa międzynarodowa pociągająca skutki prawne
 •  
 • 2.Wiersz „O prawach dziecka” M. Brykczyńskiego
                                „O prawach dziecka”

         Niech się wreszcie każdy dowie

        I rozpowie w świecie całym,

        Że dziecko to także człowiek,

        Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

        Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

        A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

        Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

        I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

        Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

        I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.

        Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

        Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

        Tak się tu w wierszu poukładały,

        Prawa dla dzieci na całym świecie,

        Byście w potrzebie z nich korzystały

        Najlepiej jak umiecie.

                                                                                       M. Brykczyński

 • 3.Konwencja Praw Dziecka

Pełny zbiór praw dziecka zapisany jest w Konwencji Praw Dziecka.

Jest to międzynarodowa umowa zawierająca zbiór praw, przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) 20 listopada 1989 r. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją – zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw.

W Polsce Konwencja obowiązuje od 7 lipca 1991 r. (wtedy została ratyfikowana, czyli podpisana przez rząd). Konwencja o Prawach Dziecka jest dla wszystkich dzieci.

 • 4.Prawa i obowiązki
 • Prawa ucznia:
 • Prawo do nauki (Zgodnie z Konstytucją RP: "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.”; Państwo zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne.)
 • Wolność religii lub przekonań
 • Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii (To wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy temat i w dowolnej formie.)
 • Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej (To zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (gwarancja nietykalności cielesnej) i nakaz poszanowania twojej godności (m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej).
 • Prawo do ochrony prywatności (Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.)
 • Prawo do ochrony zdrowia (Masz prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.)
 • Prawo do odpowiedniego standardu życia (Jeżeli uczeń jest w trudnej sytuacji materialnej, masz prawo do otrzymywania pomocy materialnej.)
 • Prawa proceduralne (To możliwość dochodzenia swoich praw, czyli m.in. możliwość obrony).

Obowiązki ucznia:

A. Zachowania się na terenie szkoły i poza nią w sposób odpowiedzialny:

- postępować zgodnie z regulaminem szkoły - dbać o honor, dobre imię i poszanowanie tradycji,

- odnosić zachowania własne i cudze do znanego mu 

i szanowanego przezeń systemu wartości domu rodzinnego a także naszego kręgu kulturowego,

- w przypadku gdy zdarzy mu się niewłaściwie zachować potrafi przyznać się do popełnienia błędu i poddać to zachowanie krytycznej refleksji,

- dba o wygląd, higienę osobistą i zdrowieunikając zagrożeń związanych z uzależnieniami,

- chętnie współpracuje z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią realizując wspólne zadania.

B. Rzetelnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

- uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych organizowanych przez szkołę,

- otwarcie na otaczający go świat i korzystanie z różnych źródeł wiedzy,

- poszukiwanie nowych obszarów dla swej aktywności oraz sposobów rozwiązywania problemów a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach własnych,

- stawianie sobie celów wymagających pomysłowości i konsekwencji w działaniu,

- podejmowanie właściwych decyzji.

C. Postępować w sposób uczciwy, prawy, prawdomówny:

- doceniać zaufanie w kontaktach z ludźmi i starać się na nie zasłużyć,

- rozumieć złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup a w przypadkach konfliktowych wybierać drogę szczerości i prawdomówności,

- umiejętnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania.

D. Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego:

- szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających,

- ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,

- słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron,

- korzystać właściwie z dóbr kultury, środowiska przyrodniczego,

- szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze

Opracowała: Jolanta Ratajczak