17.12.2019 r.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2) Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@sp2kornik.home.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niezbędnych procedur.