ważny od 1.10.2019 r.

                                                                                                                                                                                ze zmianami od 1.09.2020 r.

Regulamin monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku


1.Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnegow Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2.Przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz w celu ochrony osób i mienia szkoły – art. 6 ust. 1 lit f., i określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe.

3.Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku z siedzibą w Kórniku ul. Armii Krajowej 11.

4.Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

5.Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

a)wejścia i wyjścia do szkoły,

b)bramy wjazdowe na teren posesji placówki,

c)boisko szkolne,

d)teren posesji wokół szkoły w obszarze ogrodzonym, przy ul. Armii Krajowej i Jeziornej,

e)teren przed szkołą – ul. Armii Krajowej i teren przed budynkiem Sali gimnastycznej – ul. Jeziorna,

f)hole szkolne i korytarze szkolne na parterze i I piętrze w budynku szkoły oraz na I i II kondygnacji budynku sali gimnastycznej,

g)szatnia szkolna,

6.Monitoring funkcjonuje całodobowo.

7.Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

8.Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera.

9.System monitoringu wizyjnego składa się z:

 • a)39 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynkuo rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
 • b)trzech urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym,3 monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń umieszczonych w portierni i budynku sali gimnastycznej.
 • 10.Kamery są rozmieszczone według „Planu rozmieszczenia kamer”.
 • 11.Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 • 12.Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi:
 • 13.Na tablicy ogłoszeń w holu szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 • 1.Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Zofia Talarczyktel: 61-8-170-470, mail: szkolanr2@o2.pl
 • 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku możliwy jest pod adresem email (adres email): iodo@sp2kornik.home.pl
 • 3.Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4.Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis prawa.

5.Zapisy z monitoringuprzechowywane będą w okresie 30 dni.

6.Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

7.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

PieczęćAdministratora

 • 8.Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organomw zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 • 9.Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni w budynku przy  ul. Armii krajowej 11 w Kórniku w pomieszczeniuportierni szkoły oraz w budynku sali gimnastycznej przy ul. Jeziornej 4 w pomieszczeniu portierni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

10.W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

11.Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

12.Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: plac zabaw na posesji szkolnej oraz przybliżony czas zdarzenia.

13.Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

14.Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

a)numer porządkowy kopii,

b)okres, którego dotyczy nagranie,

c)źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony boiska,

d)data wykonania kopii;

e)dane osoby, która sporządziła kopię.

15.Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

16.Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

a)numer porządkowy kopii,

b)okres, którego dotyczy nagranie,

c)źródło danych, np.: kamera nr……,

d)data wykonania kopii,

e)dane osoby, która sporządziła kopię,

f)podpis osoby, która sporządziła kopię;

g)informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

17.Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

18.Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

19.Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej szkoły (adres www.sp2kórnik.eu w zakładce „Ochrona danych osobowych” w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

20.Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w szkole planu dyżurów nauczycielskich, pracy obsługi szkoły. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.

21.Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

22.W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.

23.Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem nr 12/2019 r. Dyrektora SP nr 2 w Kórniku, po ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.

Zofia Talarczyk

dyr. SP nr 2 w Kórniku

Plan rozmieszczenia kamer.ważny od 1.09.2020 r.

Budynek szkoły A (główny budynek szkoły – sale nr 1 – 11 – kamery wewnętrzne)

 • 1.Łącznik - 3 szt.
 • 2.Hol parter - 3 szt.
 • 3.Korytarz na parterze – obręb sal 1, 2, 3 – 1 szt.
 • 4.Korytarz na I piętrze - obręb sal 4, 5 , 6 , 7 – 1 szt.
 • 5.Hol I piętro i obręb sal nr 9 i 10 – 3 szt.
 • 6.Korytarz na I piętrze w obrębie sal 8 i 11 – 2 szt
 • 7.Szatnia – 1 szt.

Budynek szkoły część C (część dla uczniów 0 – III – sale nr 12 – 19 – kamery wewnętrzne)

 • 1.korytarz w obrębie sal 12 i 14 – 2 szt.
 • 2.korytarz w obrębie sal 15 – 19 – 2 szt.
 • 3.Schody – 1 szt.
 • 4.Magazyn – 1 szt.

Budynek sali gimnastycznej D (kamery wewnętrzne)

Pozim auli szkoły (dolny)

 • 1.Korytarz – 1 szt.
 • 2.wejście do auli – 1 szt.

Poziom sali gimnastycznej

 • 1.Korytarz przy sali gimnastycznej – 2 szt.

Kamery na zewnątrz budynku

 • 1.Wejście do budynku szkoły – ul. Armii Krajowej – 1 szt
 • 2.Wejście na parking dla rowerów (furtka z domofonem – ul. Armii Krajowej – 1 szt.
 • 3.Wejście do stołówki – ul. Armii Krajowej – 1szt.
 • 4.Brama wjazdowa – ul. Jeziorna – 2 szt.
 • 5.Plac piaskowy – ul. Szeroka – 1 szt.
 • 6.Plac zabaw – ul. Armii Krajowej – 4 szt.
 • 7.Wewnętrzne boisko szkolne – plac utwardzony – 4 szt.
 • 8.Wejście ewakuacyjne do budynku sali gimnastycznej – 1 szt.