Przyznanie uczniowi specjalnych form lub warunków na sprawdzianie

Formy lub warunki przyznawane są po przedstawieniu dyrektorowi szkoły opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października każdego roku szkolnego.