Deklaracja Dostępności dla strony internetowej 

https://www.sp2kórnik.eu

Szkołą Podstawowa nr 2 w Kórniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak: •postrzegalność (m.in. brak dostępności mediów zmiennych w czasie – brak audiodeskrypcji, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), •funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), •przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących lub posiadających starsze wersje oprogramowania.

Multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zofia Talarczyk, dyrektor@sp2kornik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618170470. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w 2 budynkach. Pierwszy z nich jest budynkiem ponad 100 letnim z dobudowanymi dwoma skrzydłami. W budynku głównym piętra połączone są wygodnymi schodami. W jednym z dobudowanych budynków znajduje się winda, do drugiego prowadzą schody. Do budynków wejście prowadzi przez łącznik. Do budynku można wejść od ul. Armii Krajowej i od ul. Jeziornej, przy której znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od ul. Jeziornej należy kierować się przez boisko szkolne do oszklonego łącznika szkoły. Na teren szkoły nie można wprowadzać psów. Ograniczenie spowodowane jest pobytem dzieci w wieku od 6 lat i ich paniką przed tymi zwierzętami. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Wejście do szkoły można zasygnalizować dzwonkiem umieszczonym na drzwiach (od strony boiska) lub furtce (od strony Armii Krajowej), co pozwoli na udzielenie pomocy przez obsługę szkoły.