Projekty i programy 2019/20

Projekt„Myślę pozytywnie”

Ogólne założenia

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Fundacja zajmuje się prowadzeniem projektu certyfikacji szkół realizowanego w ramach zadania
z zakresu zdrowia publicznego pn. ”Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Koordynatorem ze trony szkoły jest pani Dagmara Horodecka – prowadząca dla uczniów zajęcia z zakresu rozwijania kompetencjiemocjonalno– społecznych. Na potrzeby projektu został powołany zespół wspierający realizację zadań.

Głównym celem programu jest:

Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego w placówce w sposób dopasowany do potrzeb odbiorców i możliwości infrastrukturalnych instytucji, zgodne z podejściem angażowania całej społeczności szkolnej.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost kompetencji interpersonalnych dzieci, w szczególności umiejętności komunikacyjnych, kreatywności i asertywności.
 • Wzrost kompetencji interpersonalnych dzieci, w szczególności samoakceptacji, budowanie własnej wartości, umiejętności regulacji emocji.
 • Wzrost świadomości i wiedzy dzieci na temat korzystania z nowym technologii komunikacyjnych w taki sposób, by utrzymywać zdrowie psychiczne.
 • Wzrost wiedzy i umiejętności dzieci na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wzrost odporności psychicznej dzieci na działanie czynników ryzyka poprzez wzmacnianie czynników ochronnych.
 • Zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych dla zdrowia psychicznego, w tym związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Wzrost wiedzy dzieci na temat negatywnych zachowań, których mogą być odbiorcami, a które zagrażają ich dobrostanowi i zdrowiu psychicznemu (przemoc domowa, agresja rówieśnicza, przemoc seksualna)
 • Wzrost świadomości dzieci na temat przejawów seksualizacji oraz sposobów ochrony przed dotknięciem seksualizacją.
 • Wzrost świadomości społeczności szkolnej na temat znaczenia zdrowia psychicznego.
 • Stworzenie w ramach danej społeczności szkolnej klimatu wspierającego zdrowie psychiczne dzieci.
 • Wzrost wiedzy wszystkich członków społeczności szkolnej na temat możliwości zadbania o swoje zdrowie psychiczne
 • Wzrost świadomości instytucjonalnej placówki oświatowej na temat zagrożeń i problemów zdrowia psychicznego doświadczanych przez uczniów oraz ich środowisko rodzinne.
 • Zapewnienie dzieciom możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia.

Zadania programu obejmować będą:

I Wdrożenie i przygotowanie placówki

II Diagnozę potrzeb. Stan obecny (czyli jak jest? Z czym się mierzymy?)

Rozpoznanie potrzeb rozwojowych uczniów z punktu widzenia nauczycieli i wychowawców. Poznanie potrzeb rozwojowych uczniów z ich punktu widzenia i z punktu widzenia rodziców. Rozpoznanie czynników chroniących, czynników ryzyka, motywatorów i demotywatorów.

III Społeczność szkolna- profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dla wszystkich

IV Tworzenie schematu Pracy Partnerstw wspierających ucznia z problemem.

V Dostarczanie nauczycielom materiałów do realizacji zadania z zakresu wspierania uczniów.

VI Tworzenie Klubów Liderów Myślenia Pozytywnego.

VII Pozyskiwanie środków finansowych na cel profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (fundraising)

VIII Ewaluacja

Ponadto projekt przewiduje wsparcie dla nauczycieli wedle zasady „Profilaktyka zdrowia psychicznego zaczyna się od nas samych”.

Od połowy stycznia nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu czytelniczego ReadOn, którego celem jest rozwinięcie kompetencji czytelniczych uczniów zgodnie z ich aktualnym poziomem znajomości języka angielskiego. Chodzi o wyrobienie nawyku czytania w języku angielskim, gdyż taka forma jest drugą pod względem skuteczności (pierwszą jest przebywanie w środowisku anglojęzycznym) metodą nabywania kompetencji językowych.

Jak dowodzą liczne badania, systematyczne czytanie w języku obcym daje znakomite efekty w postaci lepszego przyswajania słownictwa i struktur gramatycznych oraz wykształcenia efektywnych strategii rozumienia treści - co przekłada się na poprawę ogólnej umiejętności czytania ze zrozumieniem i podniesienia wiary w poradzenie sobie z dłuższymi tekstami. Ma także ogromny wpływ na płynność mówienia oraz rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu i pisania tekstów w języku obcym. Dodatkowo podnosi autonomię / niezależność uczenia się.

Uczniowie mają do dyspozycji biblioteczkę wydawnictwa Oxford University Press, zakupiona przez sponsora, w skład której wchodzi 70 poziomowanych lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce: młodzieżowej, przygodowej, przyrodniczej, sportowej, historycznej, detektywistycznej, ciekawostki na temat krajów anglojęzycznych, adaptacje baśni i literatury klasycznej.

Wzięcie udziału w projekcie jest dobrowolne. Każdy uczeń decyduje sam, jakie książki i w jakim tempie zechce czytać, samodzielnie dobierając lektury o tematyce oraz poziomie trudności dostosowanym do jego indywidualnych zainteresowań i możliwości. Gwarancją sukcesu jest czytanie systematyczne ("20 minut codziennie"). Uczniowie mają za zadanie przeczytać jak najwięcej książek oraz podzielić się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat na lekcjach języka angielskiego - by zachęcić do czytania innych. W ramach projektu odbędą się także szkolne konkursy na prezentację książki. Na koniec roku szkolnego najaktywniejsi czytelnicy zostaną wyróżnieni specjalnymi nagrodami.

Zachęcamy uczniów, aby jak najczęściej odwiedzali szkolną bibliotekę i wypożyczali książki w j. angielskim, łącząc przyjemne z pożytecznym. Bo - z jednej strony „Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała" (Richard Steele), a jednocześnie „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, którą sobie ludzkość wymyśliła”(Wisława Szymborska).

Realizatorkami projektu są nauczycielki języka angielskiego: A. Robińska-Richter, A. Chmura, D. Menlytska

Z końcem września 2019 roku w naszej szkole rozpoczął się pilotaż programu „Grajmy w szkole”. Program jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Polską Radę Muzyczną i finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z tym w naszej szkole powstała pracownia, w której odbywają się zajęcia zespołowej gry na instrumentach. Każdy uczeń może uczestniczyć w zajęciach. W ramach pilotażu zostały zakupione nowe instrumenty, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów.

W całej Polsce powstało zaledwie 12 takich pracowni. Na bazie naszych doświadczeń ma powstać program, którego celem będzie utworzenie w polskich szkołach aż 1000 pracowni muzycznych do 2029.

Dzięki programowi powstał zespół, który w tym krótkim czasie zdążył już zagrać 5 koncertów, zdobywając doświadczenie oraz uznanie. Przede wszystkim jednak zespół, który cieszy się wspólnym muzykowaniem.

Finał programu odbył się 14 grudnia w Warszawie, gdzie odbyła się konferencja podsumowująca pilotaż oraz wraz z innymi zespołami zagraliśmy krótki koncert – było to niezwykle radosne i wzruszające wydarzenie.

Wiele wskazuje na to, że od stycznia 2020 program będzie kontynuowany. Zapraszamy do pracowni. 

Grajmywszkole!!!

Koordynator projektu: Mateusz Nabzdyk

Pielęgnujemy pamięć o naszej historii, w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „SZKOŁA PAMIĘTA”

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej, a także lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań – te słowa czytamy w liście zachęcającym nauczycieli i uczniów do włączenia się w ogólnopolską akcję „Szkoła pamięta”.  

W 2019 roku obchodzimy 80-ta rocznicę wybuchu II wojny światowej. Nie ma na polskiej ziemi wsi ani miasteczka, gdzie nie została przelana krew niewinnych ludzi w tych tragicznych dla narodu polskiego czasach.

Warto zakorzeniać w dzieciach i młodzieży potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku pamięć o naszych przodkach jest bardzo ważna. Po raz kolejny społeczność szkolna podejmuje liczne działania.

MEN zaproponowało, aby kulminację tych aktywności zaplanować na 25 października 2019 roku.

W związku z tym podjęliśmy następujące działania:

- w holu szkoły pojawiła się okolicznościowa wystawa upamiętniająca ważne dla naszej społeczności wydarzenie tj. rozstrzelanie obywateli Kórnika i okolic przez nazistów 20 października 1939 roku pt. „POZNAJEMY MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ I ZGŁĘBIAMY ICH HISTORIĘ” oraz wspomnienie nie żyjących nauczycieli spoczywających na bnińskim cmentarzu „ŻYLI WŚRÓD NAS, UCZYLI W TEJ SZKOLE, PAMIĘTAMY O NICH”

- zainicjowano zbiórkę zniczy oraz uporządkowanie opuszczonych grobów

- zapalono znicze na grobach osób zasłużonych i cenionych na lokalnym cmentarzu, w tym na Grobie Powstańców Wielkopolskich

- odwiedzono groby zmarłych nauczycieli naszej szkoły spoczywających na bnińskim cmentarzu.

Wiemy, że nasi uczniowie i ich rodzice dbają o groby zasłużonych przez cały rok, dlatego możemy być z nich dumni.

Irena Żyto

Projekty i programy 2018/19

Projekt DRZEWO FRANCISZKA wrzesień - grudzień 2018/19 prezentacja

Celem projektu połączonego z konkursem była promocja wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, uświadamianie roli i potrzeby ochrony drzewostanu, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie postaw proekologicznych. W projekcie wzięło udział 120 zespołów z 43 szkół powiatu poznańskiego. Z naszej szkoły w konkursowym projekcie uczestniczyły dwa zespoły z kl. VIa i VIIIb. Głównym zadaniem zespołów było posadzenie drzewa – klonu jesionolistnego – oraz udział w działaniach propagujących idee projektu.
Klasa VIa w trakcie trwania projektu uczestniczyła w zajęciach zielonej szkoły w Łysym Młynie, a razem z zespołem klasy VIIIb w akcji Sprzątania Świata, podczas której zbierali stare telefony komórkowe, uczestniczyli w biciu rekordu w jednoczesnym zebraniu się osób propagujących selektywną zbiórkę odpadów, warsztatach ekologicznych. Pozyskaną wiedzę przekładali na swoje działania w domu i okolicy oraz edukację domowników i rówieśników. Promocji projektu służył również prezentowany w Kórniczaninieartykuł o zajęciach w Łysym Młynie.
Podczas gali finałowej projektu, która odbyła się 14 grudnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, zespół uczniów z kl. VIa w składzie: Zosia Grześkwiak, Nina Wasiluk, Paweł Hładyszewski i Michał Niemier, za przygotowaną prezentację proekologicznych działań zdobyłpierwsze miejsce w swojej kategorii.
Projekt realizowały panie: Agnieszka Półchłopek, Paulina Przybylska i Aleksandra Bączkowska

Szkoła Promująca Zdrowie pobierz

Edukacja przez szachy w szkole - drugi rok realizacji programu

Już w 2012 roku Parlament Unii Europejskiej zarekomendował krajom unijnym wdrażanie szachów do systemów oświaty. W oświadczeniu, podpisanym przez europosłów, zaznaczono, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Ta gra uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania. Polscy europosłowie niemal w komplecie poparli wprowadzenie programu do systemów edukacji i jego wsparcie ze strony Unii Europejskiej.

Od września 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji  tego programu. Program ten wprowadzony został w  klasach I. Obecnie prowadzony jest dla klas I i II. Realizowany je st przez jedną godzinę tygodniowo dla każdej z wymienionych powyżej klas.

Szachy to gra królewska, która rozwija pamięć  i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd. Gra w szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii.

Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów  na psychikę dzieci. Gry strategiczne uczą nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Grając w szachy dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Dziecko nabiera szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie.

Projekty i programy 2017/18

Insta.Ling. Już czwarty rok realizujemy program Insta.Ling. Jest to już X edycja programu, w którym uczestniczą klasy II i III oraz IV - VII.

Edukacja przez szachy w szkole. Od września 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji  tego programu. Program ten wprowadzony został w  klasach I. Realizowany je st przez jedną godzinę tygodniowo dla każdej klasy pierwszej w ramach jednej godziny w-f.


Projekty i programy 2016/17

Projekt: Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

więcej informacji


Projekty/programy 2015/2016, 2016/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Insta.Ling - drugi rok realizacji (2015/16, 2016/17)

Od początku roku szkolnego szkoła przystąpiła do programu Insta.Ling. Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek z języka angielskiego. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącą formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia poradzi sobie z nią każde dziecko. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

Podajemy link do strony Insta.Ling:  https://instaling.pl/ 


Szkoła Promująca Zdrowie 2015/2017 r. 
prezentacja

Projekty/programy 2013/2014


Program Szkolnych Kas Oszczędności od 2012 r.
                                                                      
Od roku 2012 realizujemy program Szkolnych Kas Oszczędności.  Ten największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej został przygotowany z myślą o potrzebach najmłodszych i wygodzie współczesnych rodziców.Program realizujemy nadal.SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to oferta dedykowana uczniom w wieku 6-13 lat umożliwiająca poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce poprzez obsługę pierwszego własnego konta w atrakcyjnym graficznie, zrozumiałym i bezpiecznym dla dzieci serwisie bankowości internetowej  - SKO.pkopb.pl.
W ramach  programu  SKO dla dzieci przygotowano SKO Konto dla Ucznia, które jest nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniem uczącym praktycznych umiejętności oszczędzania i korzystania z konta.  

SKO Konto dla Ucznia jest :

 •  bez opłat  za założenie i prowadzenie konta  
 •  bezpieczne , środki są wypłacane z konta za pośrednictwem nauczyciela lub przez rodzica,
 • bardzo dobrze oprocentowane – 5% do 2 500 zł i 2% od nadwyżki ponad 2500 zł - w skali roku*,
 • bezkonkurencyjne, umożliwia dostęp do najnowocześniejszego serwisu tego rodzaju w Polsce,
 •  Pozostałe informacje o produkcie, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, dostępne są w placówkach PKO Banku Polskiego.


  Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

  Nowe SKO to:
  •  komplet materiałów edukacyjnych dla dziecka,
  • legitymacja SKO dla dziecka na wzór karty płatniczej,
  • serwis bankowości internetowej - zrozumiały i bezpieczny dla dzieci,
  • zdobywanie odznak, które mobilizują dzieci do efektywnego oszczędzania,
  • wirtualne skarbonki, które pomagają w zrozumieniu celowego oszczędzania,
  • wygoda wpłat bezgotówkowych - rodzice mogą przekazywać sami środki na konto dziecka.

   Ponadto, przystępując do programu SKO dziecko może uczestniczyć w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami dla szkoły i uczniów! Informacje na temat warunków organizowanych konkursów,  jak i przyznanych nagród dostępne na stronie www.sko.edu.pl

  Aby otworzyć SKO Konta dla Ucznia niezbędna jest zgoda rodziców na przystąpienie dziecka do programu SKO poprzez podpisanie a następnie przekazanie Oświadczenia nauczycielowi opiekującemu się SKO w szkole dziecka. 
  Zapraszamy do uczestnictwa w Programie SKO! Więcej informacji: www.pkobp.pl/sko.

   Szkolnym koordynatorem i opiekunem programu jest p. Irena Żyto


  Program „ Mleko w szkole" 

  Od 1 października 2013 r. szkoła realizuje program ,,Mleko w szkole". Do dyspozycji dzieci są: mleko zwykłe 2% tłuszczu - bezpłatne, mleko smakowe 2% tłuszczu - za dopłatą, jogurt smakowy do 1,8% tłuszczu - za dopłatą. Udział w programie jest dobrowolny. Program obsługuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Konstans" Jarosław Doliński. Program prowadzimy w roku szkolnym od października do końca kwietnia r.

  Program „ Owoce w szkole"

  Od 1 października 2013 r. szkoła realizuje program ,,Owoce w szkole". Program skierowany jest do uczniów klas I - III. Dwa razy w tygodniu dzieci  otrzymują owoce lub warzywa - w pojemnikach jednorazowych. Udział w programie jest dobrowolny. Program obsługuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Konstans" Jarosław Doliński.Program prowadzimy w roku szkolnym od października do 31 maja r.


  Projekt MEN „ Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”- zakończony w czerwcu 2015 r.
  Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem MEN, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Zadaniem projektu jest również mobilizowanie zasobów, tworzenie przyjaznej atmosfery, wspomaganie wychowania i uczenia w szkole, wzmacnianie społeczności lokalnej. Do projektu w Wielkopolsce zostało zakwalifikowanych tylko 40 szkół podstawowych. Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, potrwa do lutego 2015r.
  We wstępnej kwalifikacji nasza szkoła otrzymała dużą liczbę punktów i zakwalifikowano nas do projektu. 
  Projekt jest realizowany przy współpracy z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
  Program współpracy SP nr 2 w Kórniku
  Projekt „eSzkoła Wielkopolska– Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” - zakończony w czerwcu 2015 r.
  Projekt jest realizowany przy współpracy ODN (Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) w Poznaniu.
  Projekt jest realizowany przy współpracy ODN (Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) w Poznaniu.
  Celem projektu jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, poprzez ukazanie dobrych wzorców i przykładów, że „bohaterowie są wśród nas” oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukę.
  Podczas zajęć pozalekcyjnych pięcioosobowe zespoły zrealizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami.
  W encyklopedii więc pojawią się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące łącznie ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan.
  W ramach tworzenia wpisów do encyklopedii uczniowie będą pracować z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, jak strategia wyprzedzająca, metoda projektu, indywidualna praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – Internetu i platform edukacyjnych.
  Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 do końca roku 2014. 
  W gminie Kórnik nasza szkoła zakwalifikowana została do projektu. Szczęście nas nie opuszcza.
  W szkole przygotujemy materiały dotyczące dwóch postaci w każdym roku trwania projektu. Jedną postacią w pierwszym roku zajmie p. J. Tarnawska wraz z grupą uczniów, drugą p. K. Warteresiewicz wraz z grupą uczniów. W drugim roku pracę podejmą pp. K. Warteresiewicz i E. Cholewa.