Edukacja Globalna  projekt 2019/20

27.11.2019 r. Jakie pytania dotyczące zagrożeń klimatu powinien zadać historyk?

Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie na lekcjach chemii, biologii i geografii szczegółowo poznawali wywołane działalnością człowieka przyrodnicze procesy związane z obecnym kryzysem ekologicznym. Jakie pytania związane z efektem cieplarnianym, destrukcją kluczowych dla świata ekosystemów, zanieczyszczeniem środowiska czy duszącym mieszkańców miast smogiem powinniśmy zadać na lekcjach historii? Uczniowie  klas siódmych rozpoczęli ożywioną dyskusję od słusznej odpowiedzi na powyższe pytanie: obowiązkiem historyka jest wskazanie procesów dziejowych, które doprowadziły do obecnej sytuacji oraz opisanie kontekstu społecznego i kulturowego, w którym te procesy się rozpoczęły.  Wskazaliśmy podczas dyskusji, iż to industrializacja i urbanizacja - które, przede wszystkim, wyrosły na gruncie Oświecenia -  wywołały, poprzez niekontrolowany rozwój, obecny, alarmujący stan zagrożenia. Jest jednak jeszcze jedna kwestia, którą historyk zapytany o  ekologiczne aspekty rewolucji przemysłowej może podjąć. Mianowicie: kiedy rozpoczęto pierwsze polityczne próby hamowania destrukcyjnych dla środowiska praktyk? Zaskoczeni uczniowie dowiedzieli się, iż pierwsze prawne regulacje (te mające na celu zmniejszenie ilości londyńskiego smogu) wprowadzono dopiero w latach 50-tych XX wieku, a pojęcie polityki ekologicznej pierwszy raz zostało sformułowane w deklaracji sztokholmskiej z 1972 roku!
Wykonane przez uczniów plakaty w czytelny sposób pokazują ekologicznie negatywne aspekty uprzemysłowienia. Na jednym z plakatów  przeczytamy także kolejną zadziwiającą informację, iż efekt cieplarniany naukowcy zaczęli obserwować już pod koniec XIX wieku ...
Zajęcia przeprowadził Jakub Robaszkiewicz

26.11.2019 r. Tydzień Edukacji Globalnej (ang.: Global Education Week) – zajęcia języka angielskiego

W ramach projektu młodzież z klasy VId wzięła udział w zajęciach z języka angielskiego poświęconych temu wydarzeniu. Uczniowie zapoznali się z problemem globalnego ocieplenia, korzystając z odpowiednich stron internetowych w języku angielskim. Następnie wykonali plakaty obrazujące przyczyny oraz skutki tego niekorzystnego zjawiska, a także plakat ze wskazaniami jak można przeciwdziałać globalnemu ociepleniu (ang.: global warming). Dzięki lekcji uczniowie poszerzyli swój zasób słownictwa dotyczący zagrożeń i ochrony środowiska a także uświadomili sobie znaczenie hasła tegorocznej edycji: "Wake up! This is the final call for climate.". Wiedzą także co konkretnie należy robić, aby przeciwdziałać obecnym zagrożeniom.
Zajęcia przeprowadziła Anna Robińska-Richter

22.11.2019 r. SZKOLNE DNI NAUKI - KREATYWNOŚĆ
Trzecim etapem projektu było dwugodzinne spotkanie z wyjątkowym nauczycielem chemii - p. Dawidem Łasińskim, czyli „Panem Belfrem – nauczycielem z internetów”, które odbyło się 22 listopada. Pan Belfer mówił do uczniów klas VII-VIII o konieczności rozwoju kreatywności i krytycznego myślenia wśród młodych ludzi, którzy w przyszłości wejdą na rynek pracy. Poruszył również rolę nauczycieli i edukacji w kształtowaniu nowoczesnego, samodzielnie myślącego, twórczego człowieka oraz czasu, który należy wykorzystywać jak najbardziej efektywnie. Przedstawił własnych uczniów, którzy w szkole stali się pasjonatami, a dziś świetnie radzą sobie w założonych przez siebie firmach. Na zakończenie pokazał działanie dwóch aplikacji, które można wykorzystać do kreatywnego przekształcania zdjęć i obróbki filmików.
Spotkanie zorganizowała Agnieszka Półchłopek

22.11.2019 r. Ciepło, cieplej, gorąco! – zajęcia edukacji wczesnoszkolnej

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie klasy 2a realizowali dwudniowy cykl zajęć pod hasłem: Ciepło, cieplej, gorąco! Podczas zajęć dzieci dowiedziały się skąd czerpiemy energię wykorzystywaną w życiu codziennym, szukały sposobów na jej oszczędzanie zarówno w domu, szkole i miejscach użyteczności publicznej. Uczniowie poznali niekonwencjonalne źródła energii. Dowiedzieli się co to są odnawialne i nieodnawialne źródła energii oraz dlaczego tak ważne jest pozyskiwanie energii ze słońca, wody, wiatru, wnętrza Ziemi, czy biomasy. Wykonali szereg zadań, które pozwoliły im utrwalić nowe pojęcia i omawiane zagadnienia. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Zajęcia prowadziła Izabela Biernacka

21.11.2019 r. SZKOLNE DNI NAUKI - CHEMIA

Drugim etapem projektu była Chemia dla uczniów klas VI – VIII – warsztaty i pokazy prowadzone 21 listopada przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia. W trakcie zajęć szóstoklasiści poznawali różne rodzaje reakcji chemicznych w tym reakcje egzotermiczne i endotermiczne, siódmoklasiści badali właściwości metali i ich chemiczną aktywność, a ósmoklasiści wykonywali efektowne reakcje otrzymywana acetylenu w reakcji karbidu z wodą. Badali również palność powstałego gazu.
Finałem tego chemicznego festiwalu były pokazy zorganizowane dla wszystkich uczestników zajęć. Przedstawiono najbardziej przez uczniów oczekiwane liczne wybuchowe reakcje z wykorzystaniem tlenu i wodoru oraz armatnie strzały parą wodną.

Zajęcia zorganizowała Agnieszka Półchłopek

20.11.2019 r. "Ostatni dzwonek dla klimatu" w klasie 4a
W dniach 20 i 22 listopada uczniowie klasy 4a uczestniczyli w warsztatach pt. "Ostatni dzwonek dla klimatu". Zajęcia odbyły się na lekcji przyrody w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Uczniowie podzieleni na grupy, po obejrzeniu krótkiego filmu pt. "Klimat się zmienia" oraz wspólnej dyskusji, wykonali plakaty obrazujące przyczyny, skutki zmian klimatycznych oraz zaproponowali rozwiązania ograniczające zmiany klimatyczne. Uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem, zaangażowaniem i umiejętnością pracy w grupie.

19-22.11.2019 r. SZKOLNE DNI NAUKI – BIOLOGIA, GEOGRAFIA, MATEMATYKA, CHEMIA i KREATYWNOŚĆ
Edukacja globalna ma na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat procesów i wyzwań globalnych we współczesnym świecie.  Jednym z takich wyzwań jest jakościowa edukacja polegająca na zapewnieniu edukacji na wysokim poziomie szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych. W tym celu realizowano międzyprzedmiotowy projekt Szkolne Dni Nauki dedykowany uczniom klas VI – VIII. Pierwszym etapem projektu były zajęcia przygotowane przez pracowników naukowych i studentów różnych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 19 listopada na Morasko pojechali uczniowie klas VIIIa i VIIa.
Na Wydziale Geografii UAM uczniowie uczestniczyli w wykładzie dotyczącym przyczyn zmian klimatycznych i wpływie działalności człowieka na tempo zachodzących niekorzystnych przemian. Następnie uczestnicy brali udział w zajęciach obserwacyjnych w ogródku meteorologicznym i nad Różanym Potokiem. Uczniowie dowiedzieli się również w jaki sposób realizowany jest zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.
Zajęcia zorganizowała p. dr Beata Janczak-Kostecka.
Na Wydziale Biologii UAM czekały na uczniów zajęcia antropologiczne dotyczące poznawania budowy szkieletu człowieka, rodzajów i kształtów kości oraz określania płci na podstawie ich cech. W zakładzie mikroskopii skaningowej uczestnicy mogli zobaczyć mikroskop skaningowy, poznać zasady jego działania oraz zobaczyć fantastyczne zdjęcia komórek i mikroorganizmów widzianych w powiększeniu kilku milionów razy.
Na Wydziale Matematyki UAM wszyscy poznawali tajniki sprytnej matematyki, które będą mogli z powodzeniem wykorzystać podczas lekcji oraz Egzaminu Ósmoklasisty.
Zajęcia zorganizował p. Arkadiusz Dobosz i Agnieszka Półchłopek.

22.11.2019 r. Amazonia – zagrożone płuca Ziemi – spotkanie dla klas VII – VIII.
Pod tym tytułem zorganizowano spotkanie z podróżnikiem i fotografikiem p. Tomaszem Siudą oraz wystawę zdjęć z jego podróży po brazylijskiej Amazonii.
Pan Siuda obrazowo i z wykorzystaniem swoich fotografii opowiadał o przygotowaniach do miesięcznej podróży, ekwipunku, warunkach życia, pozyskaniu przewodników po nieznanych terenach oraz zasadach obowiązujących w lesie tropikalnym. Wskazywał, że co chwila można tam natknąć się na nowy gatunek rośliny lub zwierzęcia, a to najbogatsze w różnorodność gatunkową środowisko lądowe Ziemi jest zarówno producentem tlenu jak i apteką obfitującą w rośliny lecznicze, których skuteczności działań jeszcze nie znamy.
Niestety to cenne środowisko jest obecnie silnie zagrożone przez niekontrolowane masowe wypalanie, pozyskiwanie drewna i bogactw naturalnych. Na miejscach wypalonych połaci lasu zakłada się pastwiska dla bydła lub plantacje palmy oleistej, niszcząc cenne dziedzictwo całej ludzkości. Co możemy zrobić – edukować siebie i innych, zmieniać swoje nawyki na ekologiczne i zastanawiać się co kupujemy!. Może kupując brazylijską wołowinę sami zapalamy zapałkę podpalającą las tropikalny?
Spotkanie zorganizowała Agnieszka Półchłopek

22.11.2019 r. Warsztaty w Bibliotece Publicznej w Bninie
W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, klasy trzecie zostały zaproszone do bnińskiej Biblioteki Publicznej na warsztaty ekologiczne.Uczniowie mieli okazję poznać klimaty panujące w poszczególnych strefach świata oraz dowiedzieć się od jakich czynników one zależą np.: szerokości geograficznej, rozkładów lądów i mórz, występowania gór, lasów czy lodowców. Dzięki barwnej prezentacji uczniowie poznawali wybrane strefy klimatyczne panujące na równiku, w strefie zwrotnikowej czy na Antarktydzie. Istotnym elementem warsztatów było pokazanie dzieciom jak działa efekt cieplarniany oraz uświadomienie, że my sami możemy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, co należy robić aby jak najmniej zanieczyszczać środowisko i dbać o naszą planetę. Pamiętajmy - „Ziemia jest w naszych rękach!”.
Dziękujemy za zaproszenie!
Opracowała: Małgorzata Grzelczak

19.11.2019 r. Globalizacja- Obudź się to ostatni dzwonek dla klimatu!- zajęcia
języka francuskiego

19 listopada  w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w klasie 6a, 6c i 8 a na lekcji j. francuskiego odbyły się zajęcia na temat zanieczyszczenia naszej planety Ziemi .Temat lekcji brzmiał : Attention! Planète Terre en danger! ( Uwaga ! Planeta Ziemia w niebezpieczeństwie!) Głównym celem zajęć było wskazanie czynników niekorzystnie wpływających  na klimat. Ukazanie zmian w przyrodzie zachodzących pod wpływem niekorzystnej działalności człowieka. Wskazanie działań na rzecz ochrony klimatu.Uświadomienie uczniów jakie powinni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, a przede wszystkim wzbogacić słownictwo związane z ekologią. Uczniowie w trakcie zajęć obejrzeli film” La Terre en danger”  oraz  prezentację pokazującą skutki zanieczyszczenia naszej planety Ziemi. Efektem finalnym zajęć było wykonanie plakatu pt.”Attention! Planète Terre en danger!"

Zajęcia przeprowadziła Agnieszka Rzońca-Tomczak

18.11.2019 r. Ekologiczne aspekty rewolucji przemysłowej – zajęcia historii

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 18 listopada w klasie VIIIb została przeprowadzona lekcja historii poświęcona ingerencji człowieka w otaczającą go przyrodę. Problemem przewodnim zajęć były ekologiczne aspekty rewolucji przemysłowych. Wykorzystując metodę drzewa decyzyjnego uczniowie określili problem, który powstał w wyniku następstw przemian w przemyśle. Kolejne wynalazki udoskonalały ludzkie życie. Sprawiły, że stało się ono wygodniejsze i wymagało z biegiem czasu ograniczenia pracy fizycznej. Warto jednak pamiętać o negatywnych skutkach tych procesów i ich wpływie na środowisko. Uczniowie wzięli udział w dyskusji, podczas której stanowczo podkreślali rosnące zagrożenie związane między innymi ze zmianą klimatu, pustynnieniem lądów, wymieraniem gatunków roślin i zwierząt czy zanieczyszczeniem gleb i wód. Podsumowaniem zajęć była pogadanka, w czasie której wszyscy uczniowie aktywnie zaangażowali się w szukanie rozwiązań tych negatywnych skutków przemian gospodarczych. Warto podkreślić konkluzję tego etapu lekcji. Uczniowie dostrzegli, że każdy człowiek ma wpływ na środowisko, swoim mądrym, przemyślanym i odpowiedzialnym działaniem może ograniczyć czasami nieodwracalny proces degradacji otaczającego go świata.

Zajęcia przeprowadziła Alina Adamczyk

14.11.2019 r. Zanieczyszczenia powietrza zaburzają klimat Ziemi – zajęcia chemii

Uczniowie klas VIIa i VIIb korzystając ze szkolnych laptopów poszukiwali informacji na temat globalnych zagrożeń środowiska na Ziemi. Poszukiwali przyczyn i skutków problemów ekologicznych dotykających świat takich jak: efekt cieplarniany, smog, kwaśne opady, dziura ozonowa. Poszukiwali i wyjaśniali  mechanizmy powstawania tych zagrożeń oraz ustalali sposoby minimalizowania ich skutków. Ostatecznie, wykorzystując metodę drzewka decyzyjnego, wykonywali plakaty prezentujące dany problem globalny. Pod koniec zajęć uczniowie wzajemnie wymieniali się pozyskaną i przetworzoną wiedzą, a ich postery znalazły się na szkolnej wystawie.
Zajęcia prowadziła Agnieszka Półchłopek

14.11.2019 r. „Obudź się ,to ostatni dzwonek dla klimatu!”- zajęcia języka niemieckiego.
W ramach tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej klasa 6d włączyła się do projektu. Uczniowie na lekcji języka niemieckiego rozmawiali na temat „Zanieczyszczenie ziemi”-„ Verschmutzung der Erde”. Nauczyciel przygotował karteczki ze słownictwem niemieckim związanym z tematem tj.: Luftverschmutzung- zanieczyszczenie powietrza, Ozonloch - dziura ozonowa itd. Następnie do odpowiednich obrazków uczniowie musieli dopasować odpowiednie słowa i tak np. do obrazka z kominami i dymami słowo Luftverschmutzung (zanieczyszczenia powietrza) itd. Zadanie sprawiło uczniom wiele frajdy i radości .Chętnie łączyli w pary nowopoznane słowa ze zdjęciami. Na zakończenie zajęć uczniowie stworzyli piękny plakat, który można zobaczyć na holu naszej szkoły.
Zajęcia przeprowadziła Paulina Tórz.

Edukacja Globalna - projekt 2018/19

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W Tygodniu Edukacji Globalnej 

„Cele zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata” pobierz

22, 23.11.2018 r. Szkolne Dni Nauki - Chemia, Biologia, Geografia. pobierz

22.11.2018 r. Temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na lekcji języka angielskiego w klasie Vb

W trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej, odbywającego się pod hasłem "Cele zrównoważonego rozwoju ,, Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata.", uczniowie klasy Vb odbyli lekcję dotyczącą respektowania praw człowieka - jako jednej z podstaw zrównoważonego rozwoju.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z zagadnieniem "Praw Człowieka" i uświadomienie znaczenia wzajemnego szanowania tych praw, by uniknąć konfliktów i wojen, a zapewnić wszystkim jak najlepsze warunki do rozwoju.

Uczniowie zapoznali się z genezą formułowania podstaw prawnych zapewniających poszanowanie praw człowieka: ogłoszeniem przez ONZ (ang. UNO - United Nations Organisation) po II wojnie światowej (10 grudnia 1949 roku) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ang. Universal Declaration of Human Rights) orazproklamowaniem przez Radę Europy (4.11.1950 roku)Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ang. EuropeanConvention on Human Rights). Dowiedzieli się, że Polska ratyfikowała Konwencję 25 lat temu (19.01.1993 roku). Następnie omówiona została zasadnicza treść Konwencji - prawa zapewniane swoim obywatelom przez każdy kraj, który ją podpisał (obecnie 47 państw). W trakcie lekcji uczniowie poznawali najważniejsze angielskie słownictwo związane z jej tematem. Podsumowaniem było wykonanie wspólnego plakatu w języku angielskim pt. "European Convention on Human Rights".

Zajęcia prowadziła Anna Robińska-Richter

więcej...

21.11.2018 r. - Tydzień Edukacji Globalnej. 25 rocznica podpisania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka była okazją do realizacji celu 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. czytaj

21.11.2018 r. Tydzień Edukacji Globalnej na przyrodzie w IVb. czytaj

20.11.2018 r. Tydzień Edukacji Globalnej w kl. Ia
Również klasa Ia zajmowała się Europejską Konwencją Praw Człowiek. Poniżej na zdjęciach pokazujemy pracę i jej efekty uczniów klasy Ia  widzianej oczami siedmiolatka. Powstały piękne plakaty, które można było zobaczyć w holu szkoły. Zajęcia prowadziła I. Biernacka i K. Koperska

19 – 23.11.2018 r. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ pod hasłem: ,,Cele zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata”. więcej

Zdjęcia na: https://photos.app.goo.gl/ptKzXMKkAEMw8wVc8


Edukacja Globalna - projekt 2017/18

20 - 24.11.2017 r. - Tydzień Edukacji Globalnej. Przyszłość świata zależy od nas!

Jako szkoła należymy do grupy 10 szkół w Wielkopolsce, które są Liderami Edukacji Globalnej, dlatego w dniach 20 - 24 listopada realizowaliśmy duży międzyprzedmiotowy projekt ukierunkowany na dwa cele Zrównoważonego Rozwoju:cel 10 - MNIEJ NIERÓWNOŚCI oraz cel 4 - JAKOŚCIOWA EDUKACJA.
Projekt został opracowany i zrealizowany przez grupę naszych nauczycieli z nauczania wczesnoszkolnego: pp. A. Rzońca-Tomczak, P. Lubińską, D. Horodecką, K. Koperską, I. Żyto i  kl. IV - VII: pp. K. Warteresiewicz, P. Tóż, A. Chmurę, M. Iszkuło, A. Bączkowską,
L. Jarmuszkiewicz, A. Szlachetę, J.Tarnawską,
pod kierunkiem liderek projektu - p. A. Półchłopek i A. Adamczyk.Cele Zrównoważonego Rozwoju, których jest 17, zostały ujęte w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i przyjęte jednogłośnie przez 193 państwa na szczycie w Nowym Yorku, we wrześniu 2015 roku.
Sekretarz Generalny ONZ nazwał je „Obietnicą światowych przywódców złożoną ludziom na całym świecie.(…) Wizją  zintegrowanego i przekształconego świata, powszechnego i lepszego dla wszystkich ludzi.”

Jako organizatorom tegorocznego TEG przyświecały nam cele 4 i 10 - mniej nierówności, więcej tolerancji i wrażliwości na innych - ich potrzeby, problemy, inną sprawność, kulturę i zwyczaje w połączeniu z edukacją na wysokim poziomie - wykorzystującą nowe technologie oraz bezpośrednie spotkania z niezwykłymi ludźmi - wolontariuszami, osobami niewidomymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Chcielibyśmy, aby każdy z nas doceniał i szanował drugiego człowieka ze wszystkimi jego cechami wspólnymi i różniącymi. Sądzimy, że taka forma mądrej tolerancji i pomocy może budować zrozumienie między ludźmi, narodami i państwami, budować globalny pokój oraz rozwijać dobrobyt całej ludzkości.

więcej...

Harmonogram działań w roku 2017/18 pobierz

Podsumowanie projektu 2017/18 na plakatach


Edukacja Globalna - projekt 2016/17

Projekt: Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Edukacja globalna ma na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat procesów i wyzwań globalnych we współczesnym świecie. Całokształt tych działań nazywany jest edukacją globalną .

1. Zadania edukacji globalnej:
- wyjaśnianie globalnych współzależności i przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych
- przybliżanie zagadnień dotyczących sytuacji uboższych krajów
- pokazywanie wzajemnych zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się
- pobudzanie do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach.

W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
2. Cele projektu: tworzenie regionalnej sieci certyfikowanych Szkół Liderów Edukacji Globalnej
3. Termin realizacji projektu: moduł I - do grudnia 2016 r, moduł II - I semestr 2017/18
4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi:
- Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
- ODN w Poznaniu - koordynator wojewódzki Marzanna Chobot-Kłodzińska
5. Realizatorzy:
a) liderzy: dr Alina Adamczyk, Agnieszka Półchłopek
b) zespół zadaniowy: Anna Bulanda, Agnieszka Chmura, Żaneta Grewling, Małgorzata Iszkuło, Agnieszka Rzońca-Tomczak, Jolanta Tarnawska, Renata Tarnawska, Katarzyna Warteresiewicz

Harmonogram działań pobierz

20 - 24.11.2017 r. - Tydzień Edukacji Globalnej

Wystawę plakatów zorganizowano w holu szkoły.

Projekt: Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Edukacja globalna ma na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat procesów i wyzwań globalnych we współczesnym świecie. Całokształt tych działań nazywany jest edukacją globalną.


1. Zadania edukacji globalnej:

- wyjaśnianie globalnych współzależności i przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych
- przybliżanie zagadnień dotyczących sytuacji uboższych krajów
- pokazywanie wzajemnych zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się
- pobudzanie do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny
bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach.

W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
2. Cele projektu: tworzenie regionalnej sieci certyfikowanych Szkół Liderów Edukacji Globalnej
3. Termin realizacji projektu: moduł I - do grudnia 2016 r, moduł II - I semestr 2017/18
4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi:
- Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,
- ODN w Poznaniu - koordynator wojewódzki Marzanna Chobot-Kłodzińska
5. Realizatorzy:
a) liderzy: dr Alina Adamczyk, Agnieszka Półchłopek
b) zespół zadaniowy: Anna Bulanda, Agnieszka Chmura, Żaneta Grewling, Małgorzata Iszkuło, Agnieszka Rzońca-Tomczak, Jolanta Tarnawska, Renata Tarnawska, Katarzyna Warteresiewicz

Harmonogram działań pobierz