Protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia Życzliwi Dwójce odbytego w dniu 8 czerwca 2011

o godz. 1800 (pierwszy termin), 1815 (drugi termin).

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybór sekretarza zebrania.

3.Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Zapoznanie z protokołem z ostatniego zebrania.

6.Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia za lata 2007- 2011

7.Sprawozdanie finansowe za lata 2007- 2011.

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2007- 2011.

9.Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

12. Wybór Zarządu.

13. Wybór Komisji Rewizyjnej.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zakończenie zebrania

Ad. 1. Zebranie otworzyła p. prezes Zofia Talarczyk, która powitała zebranych. Prezes Z. Talarczyk otwierając zebranie przypomniała najważniejsze dla stowarzyszenia fakty.

15 grudnia 2006 roku odbyło się pierwsze zebranie –zebranie założycielskie.

W skład komitetu założycielskiego weszli: Andrzej Duda, Tadeusz Kuźma i Zofia Talarczyk.

Oficjalnie działamy od 22 marca 2007 r. - Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisał stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego, 4 kwietnia 2007 wydano nr REGON, 25 kwietnia 2007 r. nadano NIP.

W dniu 22 maja 2007  odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia, na którym wybrano:

1)Prezydium stowarzyszenia:

Przewodniczący: Zofia Talarczyk

            Zastępca: Andrzej Duda

            Sekretarz: Danuta Chmielewska

            Członkowie: Tadeusz Kuźma

                                  Zofia Rozmiarek

                                  Andrzej Tarnawski

2)Zarząd stowarzyszenia (na 4 lata):

Prezes: Zofia Talarczyk

Sekretarz: Sonia Czamańska

Członkowie: Izabela Biernacka

                     Maria Matysiak

                     Andrzej Tarnawski

3)Komisji rewizyjnej:

Przewodniczący: Izabella Ordanik

Członkowie: Jolanta Jankowiak

                     Tadeusz Kuźma

Roczną składkę członkowską ustalono na 20 zł rocznie.

Liczba członków stowarzyszenia 37osób.

Ad. 2. Na sekretarza zebrania zaproponowano p. E. Nowaczyk. Kandydatura została poparta jednogłośnie.

 

Ad. 3. Do prezydium Walnego Zebrania zaproponowano kandydatury:

1)Prezydium stowarzyszenia:

   Przewodniczący: Zofia Talarczyk

            Zastępca: Urszula Kniat

            Sekretarz: Ewa Nowaczyk

            Członkowie: Tadeusz Kuźma

                               Zofia Rozmiarek

                               Andrzej Tarnawski

Ad. 4. Zaproponowany w zaproszeniach porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. Protokół z poprzedniego zebrania walnego odczytała Z. Talarczyk. Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 6. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia za lata 2007 – 2011 przedstawiła Z. Talarczyk

       (załącznik nr 1).

Ad. 7. A. Tarnawski zapoznał obecnych ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia

        za lata 2007 – 2011 (załącznik nr 2).

 

Ad. 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2007 - 2011 przedstawiła przewodnicząca komisji I. Ordanik. Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń. (załącznik nr 3)

 

Ad. 9. W dyskusji nad sprawozdaniami nie wniesiono uwag. Zebrani wyrażali
pozytywne opinie o pracy zarządu.

 

Ad. 10. W głosowaniu jawnym zebrani udzielili Zarządowi absolutorium za lata 2007 - 2011.

 

Ad. 11. Do komisji skrutacyjnej powołano: I. Żyto, J. Ratajczaki J. Tarnawską.Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 12. Do zarządu zaproponowano: Z. Talarczyk, A. Tarnawskiego, M. Matysiak, I. Biernacką

i I . Ordanik. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 13. Do komisji rewizyjnej zaproponowano: Tadeusza Kuźmę, Zofię Rozmiarek i Urszulę Kniat. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

 

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski nie wniesiono.

 

Ad. 15. Prezes Z. Talarczyk podziękowała zebranym za przybycie, zaprosiła do aktywnej współpracy i zamknęła zebranie.

protokołowała: E. Nowaczyk

Załącznik nr 1

Sprawozdanie merytoryczne za lata 2006 - 2011.

Rok 2006 r.

W dniu 15 grudnia 2006 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto uchwały w sprawie założenia stowarzyszenia, uchwalenia statutu stowarzyszenia, wyboru komitetu organizacyjnego.

W skład komitetu weszli: Andrzej Duda, Tadeusz Kuźma i Zofia Talarczyk.

W grudniu 2006 roku opracowano 9 ofert na konkurs Wspieranie zadań własnych gminy Kórnik, które ze względu na brak rejestracji stowarzyszenia w sądzie zostały odrzucone.

22 marca 2007 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisał stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego.

4 kwietnia 2007 wydano nr REGON, 25 kwietnia 2007 r. nadano NIP.

Na pierwszym walnym zebraniu członków stowarzyszenia (22 maja 2007) wybrano:

1)prezydium w składzie

Przewodniczący: Zofia Talarczyk

            Zastępca: Andrzej Duda

            Sekretarz: Danuta Chmielewska

            Członkowie: Tadeusz Kuźma

                                  Zofia Rozmiarek

                                  Andrzej Tarnawski

2)Zarząd stowarzyszenia w składzie:

Prezes: Zofia Talarczyk

Sekretarz: Sonia Czamańska

Członkowie: Izabela Biernacka

                     Maria Matysiak

                     Andrzej Tarnawski

3)Komisję rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Izabella Ordanik

Członkowie: Jolanta Jankowiak

                     Tadeusz Kuźma

Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i trybu płacenia składek członkowskich. Zaproponowano składkę roczną w wysokości 20 zł.

 

Rok 2007

- wyrobiono pieczęć stowarzyszenia,

- założono konto bankowe, 

- zorganizowano I rajd z cyklu Poznajemy nasza gminę pod hasłem Śladami Białej Damy

- zorganizowano zabawę andrzejkową dla członków i przyjaciół stowarzyszenia

- złożono pięć ofert na konkurs gminny.

- pozyskano dodatkowe środki od Fundacji Zakłady Kórnickie

- stowarzyszenie wpisano na stronę organizacji pozarządowych ngo (www.ngo.pl)

Rok 2008.

- zrealizowano trzy oferty złożone na konkurs gminny:

a) Poznajemy walory przyrodnicze i krajobrazowe Wielkopolskiego Parku Narodowego (31.05.2008)

 (A. Półchłopek),

b) II rajd z cyklu: Poznajemy naszą gminę, jej historię i mieszkańców (18.10.2010)

(Z. Talarczyk),

c) Konkurs twórczości poetyckiej (17.12.2008 r.) (J. Tarnawska)

- zorganizowano i opłacano zabiegi rehabilitacyjne dla jednego ucznia gimnazjum i dwóch naszych

 uczniów

- zorganizowano wycieczkę do Koszut i Młodzikowa (26 kwietnia 2008 r.) organizatorami byli

   pp. J. i A. Tarnawscy i Z. Talarczyk (kierownik wycieczki),

- zorganizowano wycieczkę do Biskupina (20 września 2008 r.) – I. Biernacka (kierownik

 wycieczki), J. Ratajczak, E.Kubicka, I. Żyto

- zorganizowano wycieczkę do Gołuchowa (25.10.2008 r.)-  I. Biernacka (kierownik

 wycieczki), J. Ratajczak, M. Grzybek

- zorganizowano zabawę andrzejkową dla członków i przyjaciół stowarzyszenia - Z. Talarczyk,

 M. Matysiak, I. Biernacka

- złożono do gminy Kórnik 6 ofert na realizację zadań publicznych, oraz 4 oferty do starostwa

 powiatowego w Poznaniu.

Rok 2009

Zrealizowano projekty:

1) 11 - 24.07.2009 r. - Ferie letnie dla dzieci w wieku 10 – 13 lat w Niemczech w ramach  
    współpracy gmin partnerskich Kórnik – Kóningstein im Taunus – opiekun: U. Auguścik

2) 26.09.2009 r. - Rajd pieszy ścieżką przyrodniczo-edukacyjną ,,Bobrowy szlak” – logistyczne

    przygotowanie: I. Biernacka, opiekunowie J. Ratajczak, M. Matysiak, U. Kniat,

3) 10.10.2009 r. - ,,Poznajemy naszą małą ojczyznę” – Poznań - Wolsztyn – Rakoniewice

     - opiekunowie: J. Ratajczak, A. Tarnawski, M. Grzybek

4) 10.10.2009 r. - Poznajemy walory przyrodnicze i krajobrazowe Wielkopolskiego Parku  
    Narodowego – opiekun: A. Półchłopek

5) 24.10.2009 r. - III rajd z cyklu poznajemy naszą gminę, jej historię i mieszkańców: rajd 
    Śladami hr Władysława Zamoyskiego - organizatorzy: Z. Talarczyk, T. Lubińska z SP nr 1 w  
    Kórniku, rajd zorganizowano w porozumieniu z Gimnazjum w Kórniku, pomoc i opieka nad 
    uczniami: M. Matysiak, J. Tarnawska

Od 19.07 – 1.08.2009 – we współpracy z głównym organizatorem - KTPS zorganizowano kolonie letnie w Głuchołazach. Całą organizacją ze strony stowarzyszenia zajęły się pp. I. Biernacka i J. Ratajczak, które były wychowawcami na tej kolonii.

Nadal opłacano rehabilitację naszego byłego ucznia, obecnie gimnazjalisty. Zajęliśmy się również akcją propagandową zachęcającą do przekazywania 1% podatku na konto KTPS z konkretnym przeznaczeniem na kontynuację rehabilitacji.

O działalności naszego stowarzyszenia informowano w zakładce strony internetowej szkoły.

 

Rok 2010

Zrealizowano projekty:

1)10.04.2010 r. - IV rajdu z cyklu ,,Poznajemy naszą gminę, jej historię i mieszkańców”:Śladami Jana Wójkiewicza -  Z. Talarczyk, J. Tarnawska, M. Matysiak

2)26.10.2010 r. - Wieczór Chopinowski – E. Nowaczyk, G. Szklarek, J. Tarnawska, Z. Talarczyk, M. Matysiak, N. Noskowiak, I. Biernacka

3)16 i 17 czerwca - wycieczka do Runowa Krajeńskiego, Nowego Tomyśla, Czempinia dla klas

 IV – VI - D. Chmielewska, M. Grzybek, Z. Talarczyk – Śladami ,,Białej Damy”.

Nadal opłacano rehabilitację naszego byłego ucznia. Zajęliśmy się również akcją propagandową zachęcającą do przekazywania 1% podatku na konto KTPS z konkretnym przeznaczeniem na kontynuację rehabilitacji.

Z naszych wszystkich rajdów i wycieczek pozostały wydane przez stowarzyszenie jednodniówki.