Arkady Fiedler – 120 rocznica urodzin


Cel główny: Dziedzictwo kulturowe nieodzownym systemem wartości dla wychowania młodego człowieka.


Cele szczegółowe:

1. Zapoznanie z postacią Arkadego Fidlera.

2. Popularyzowanie twórczości  Arkadego Fidlera.

3. Kształtowanie prawidłowej postawy odbioru literatury.

4. Inspirowanie nauczycieli do projektowania i wdrażania inicjatyw związanych

    z 120 rocznicą urodzin.

5. Poszanowanie własnego dziedzictwa narodowego.

6. Integracja środowisk szkolnych, pogłębianie więzi koleżeńskiej.

Tematyka: Arkady Fiedler - jego życie i twórczość literacka.

Organizatorzy: Stowarzyszenie ,,Życzliwi Dwójce” przy SP nr 2 w Kórniku,

SP nr 1 i 2 w Kórniku.


Konkursy:

I.   Konkurs na sprawozdanie z wycieczki do Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie.

1. Konkurs skierowany jest do uczestników wycieczki.

2. Konkurs przebiega dwuetapowo:

a) I etap – szkolny

b) II etap – gminny.

3. Szkolną komisję konkursową powołują dyrektorzy szkół.

4. W etapie gminnym każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów

5. Uczestnicy przygotowują indywidualne sprawozdania z wycieczki.

6. Gminną komisję konkursową powołują organizatorzy. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.

7. Fundatorem nagród są władze samorządowe gminy Kórnik.

9.   Oceniane będą następujące elementy:

a)   Realizacja tematu

b)  Poprawność językowa

c) Poprawność ortograficzna

d) Poprawność interpunkcyjna

e) Estetyka pracy

f) Stosowanie akapitów ( co najmniej cztery)

II.   Konkurs plastyczny ,,Ilustrujemy twórczość Arkadego Fiedlera”

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas IV- VI gminy Kórnik

2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę do wybranego utworu.

3. Konkurs przebiega dwuetapowo:

a) I etap – szkolny

b) II etap – gminny.

4. Każda szkoła przedstawia do II etapu maksymalnie trzy prace.

5. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

6. Uczestnicy wykonują indywidualną pracę przestrzenną lub ilustrację. Technika i format dowolne.

7. Termin i miejsce oddawania prac – 6 listopada 2014 w SP nr 2 w Kórniku.

8. Szkolną komisję konkursową powołują dyrektorzy szkół.

9. Gminną komisję konkursową powołują organizatorzy. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.

10. Fundatorem nagród są władze samorządowe gminy Kórnik.

11. Oceniane będą:

a) oryginalność i pomysłowość

b) zgodność tematu

c) estetyka pracy

d) własny wkład pracy

e) zastosowana technika

12. Do pracy uczestnicy dołączają metryczkę ( w załączniku)

13. Prace są zwracane do szkół.


Wieczór z Arkadym Fiedlerem – 18.11. 2014 r. godz. 17:00 w SP nr 2 w Kórniku 

Program:

  • Spotkanie z p. Markiem Fiedlerem – synem A. Fiedlera
  • Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród
  • Prezentacje laureata konkursu na sprawozdanie.
  • Zwiedzanie wystawy ,,Ilustrujemy twórczość A. Fiedlera”.
  • Poczęstunek.


Uwagi końcowe:

1. Lista uczestników konkursów zostanie umieszczona na stronie internetowej SP nr 2 w Kórniku/Stowarzyszenie.

2. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są ostateczne.

3. Wszyscy uczestnicy konkursów gminnych otrzymają dyplomy, laureaci I, II, III miejsc dyplomy  i nagrody.

5. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.

6. Wszelkie informacje w sprawie konkursów można uzyskać pod nr telefonu

    61-8-170-470.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminów.         

Organizatorzy