Skład Trójek Oddziałowych w roku szkolnym 2017/18


Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Trójek  Oddziałowych

§ 1

1.Wybory do Trójek oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

3.Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają Trójki oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału. W skład Trójki oddziałowej (jako czwarta osoba) wchodzi również rodzic wybrany do Rady Rodziców zgodnie z regulaminem  

4.W wyborach do Trójek oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5.Wybory do Trójek oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

6.Wybory do Trójki oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

7.Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do Trójki oddziałowej:

a)powołanie komisji skrutacyjnej,

b)przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

c)nadzorowanie przebiegu głosowania,

d)podanie wyników głosowania.

8.Zadania komisji skrutacyjnej

a)przygotowanie kart do głosowania,

b)przeprowadzenie głosowania,

c)policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu,

d)       sporządzenie protokołu wyborów.

9.Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Trójki oddziałowej.

10. Zgłoszenia kandydatów do Trójki oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

11. Kandydat do Trójki oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

12. Wybory do Trójki oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje nazwiska kandydatów, a głosujący stawiają jeden krzyżyk przy wybranym przez siebie kandydacie. Głos uważa się za ważny jeśli na karcie do głosowania postawiono jeden krzyżyk.

15. Za wybranych do Trójki oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

16. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

17. Wybrani członkowie Trójki oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika.


Zadania Trójek oddziałowych

§ 2

1.Trójka oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

2.Trójka oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

3.Trójka oddziałowa może występować z wnioskiem do wychowawcy uczniów o zorganizowanie ze­brania rodziców danego oddziału.

§ 3

1.Pracami Trójki oddziałowej kieruje przewodniczący.

2.Przewodniczący Trójki oddziałowej w szczególności:

a)reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i Trójkę oddziałową wobec innych podmiotów,

b)utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

c)dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Trójki oddziałowej.